دو تعریف از ترور

بنام خدا

پس از نقل و ياداوری بعضی از عمليات های نظامی عصر رسول الله که در ان حضرت ، شخص يا نيرويی را برای کشتن دشمنان اسلام گسيل می داشتند ( که به سريه - نبردهايی که فرماندهی انها را شخص رسول الله بعهده نداشتند - معروفند ) تا با قتل ضربتی و ناگهانی يکی از دشمنان اسلام ؛ در دل دشمنان رعب و حشت ايجاد نمايد و ديگر کسی جرات تخريب اسلام و مسلمين و نيز خيانت به انها را نداشته باشد ( توجه داشته باشيد که اين دشمنان مقتول بدست نيروهای اسلام يا خائن بودند و يا شاعرانی هجو گو که تحريک کننده دشمنان بر عليه مسلمين بودند و يا در تدارک جنگی بر عليه مسلمانان بودند ) که به نظر بنده حقير سراپا تقصير - با ديد کاملا تروريستی - اين عملياتها طبق تعريف امروزی از ترور ؛ عمليات تروريستی محسوب می شود .

اکنون بعنوان ياداوری ؛ دو تعريف متضاد از ترور را نيز ارائه می کنم :

۱ - ترور ؛ عمل کشتن ( قتل ) ناگهانی عناصر کليدی دشمن ( محارب ) برای ايجاد رعب و وحشت در دل دشمنان با هدف ايجاد امنيت .

۲ - ترور ؛ عمل کشتن( قتل ) ناگهانی مخالف و قتل عام مردم بيگناه و عادی برای ايجاد رعب و وحشت در ميان انها با هدف نيل به اهداف و مقاصد سياسی .

طبق تعريف اول ؛ بنده اين سريه ها را عمليات تروريستی می نامم ( هرچند بعضی از دوستان مصرند که اينگونه عمليات را « شبيخون» بنامند ) که عملی کاملا منطقی است و با ترور بنا به تعريف شماره دو کاملا مغاير است ولی انچه که امروزه توسط ملل غرب عنوان می شود تعريف دومی است که گاهی پس و پيش اين تعريف را انچنان می زنند که فقط « قتل عام بيگناهان » که عملی کاملا جنايتکارانه است از ان می ماند و انگاه به هر مبارزی که بر عليه اهداف انها می جنگد اطلاق می کنند .

( البته هنوز تصورم بر اينست که هردو تعريف فاقد بعضی عناصر کليدی می باشند و از دوستان عزيز برای تکميل اين تعاريف هنوز ياری می طلبم .)
/ 0 نظر / 77 بازدید