تروریست

There was a time when they called us 'Ajams' [non-Arabs, or Persians], and we felt ashamed and wore turbans to look like the Arabs. They called us 'Rafidis' [a derogatory term used to refer to Shia Muslims],تا به روز سياه بنشينند and we concealed our love for our master [Imam Ali, cousin and son-in-law of Prophet Muhammad, and the first Shia Imam]. For years they attacked us and we only denied. Would anyone during those years come out and shout: 'Oh Tyrants! I am a Rafidi'? Yesterday, the tribe of blue-eyed blonds who had built a civilization out of hay and on the foundation of modern ignorance put chapeus on our heads so that we would be Westernized from head to toe. Those who would not comply were labeled 'reactionaries '. For years we tried to deflect this 'attack'. Today, they call any Muslim who sacrifices his life and fights to rub the nose of the arrogant and the bully into the dirt a terrorist. They are attacking and I'm now counter-attacking. So I shout: I'm an Ajam. I'm a Rafidi. I'm a reactionary. I'm a terrorist 

  ااسپتامبر - عکس اول

چرا « تروريــســت »؟

عده اي روزگاري به ما گفتند : عجم ! ننگمان امد . پس دستار بستيم تا چون عربها گرديم
روزگاري ديگر گفتند : رافضي ! پس ساليان دراز تقيه کرديم و عشق به مولايمان را پنهان ساختيم
پس براي ساليان سال انها « تک » کردند و ما فقط انکار کرديم . ايا در ان سالها کسي پيدا شد تا داد زند: که اي جباران عالم ! " من رافضي ام "
ديروز نيز قوم موبور چشم زاغ که بر پايه جاهليت مدرن تمدني پوشالي بنا کرده اند کلاه شاپو بر سرمان گذاشتند تا از فرق سر تا نوک پا فرنگي شويم . به انها که مطيع نشدند گفتند : مرتجع ! . سالها سعي کرديم تا اين « تک» را دفع کنيم
امروز به مسلماني که جانش را بکف گرفته پيکار مي کند تا پوزه مستکبر و قلدر را بخاک را بخاک بمالد مي گويند : تروريست !
انها « تک » مي کنند و من نه « پاتک » که بر « تک » شان « پاتک » مي زنم . پس فرياد ميزنم :
من عجم ام . من رافضي ام . من مرتجع ام .

من تروريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــستم .

 


( نقد دين ستيزي و اشنايي بادين ستيزان )

 مطالب تروريست در وبلاگ « حق علي ( ع ) -  فدک فاطمه ( س ) »


توضيح : ضمن تشکر از جناب دوستدار بابت متن انگليسي ، عکسهاي حادثه ?? سپتامبر تزئيني است .

 ارشيوهاي تروريست ( لحظه اي ماوس را روي شماره ها نگه داريد تا از فهرست مطالب مطلع شويد ) :
اول دوم سوم چهارم پنجم ششم هفتم هشتم نهم دهم يازدهم دوازدهم

ترور نبی اکرم ( ص ) -۱-

بنام خدا

اينک به اعمال دشمنان که جهت ترور حضرت رسول اقدام کردند می پردازيم . بعنوان اولين نمونه ؛ داستان ترور پيامبر ( ص ) را توسط عمير بن وهب از روی تاريخ طبری با هم می خوانيم :

 

عمير بن وهب جمحی با صفوان ابن اميه در حجر نشسته بود . عمير بن وهب از شيطانهای قريش بود و از جمله کسانی بود که پيامبر و ياران وی را اذيت کرده بود و در مکه از او رنج ديده بودند . پسر وی وهب جزو اسيران بدر بود .

عمير از کشتگان به چاه افتاده بدر سخن بميان اورد و صفوان گفت :

- بخدا پس از انها زندگی خوش نباشد .

عمير گفت :

- راست گفتی اگر چنين نبود که قرضی دارم و ادای ان نتوانم و نانخورانی دارم که از پس خويش بر حال انها بيمناکم ، سوار می شدم و سوی محمد می رفتم و او را می کشتم که پسر من پيش انها اسير است .

صفوان ؛ قرض و هزينه معاش خانواده وی را گردن گرفت و عمير پس از اينکه شمشيرش را تيز کرد و زهراگين ساخت راهی مدينه گرديد .

عمير در حاليکه شمشير اويخته بود ، شتر خويش را بر در مسجد خوابانيد . عمر وی ديد و گفت :

- اين سگ دشمن خدا برای شری امده است اين همانست که که روز بدر بر ضد ما تحريک کرد و کس از ما کشت .

به پيامبر خبر داد که عمير در حالی که شمشير اويخته امده است و پيامبر دستور داد تا عمير را به پيشش بياورند .

عمر برفت و بند شمشير اورا که بگردن اويخته بود گرفت و با انصاريانی که با وی بودند گفت :

- پيش پيامبر در اييد و بنشينيد و مراقب اين خبيث باشيد که اطمينان از او نبايد داشت .

چون پيامبر عمير را ديد که عمر بند شمشيرش را گرفته بود دستور داد تا رهايش کنند و به عمير فرمود :

- پيش بيا !

او برسم جاهليت درود گفت :

- روزتان خوش !

پيامبر فرمود :

- ای عمير ! خدا درودی بهتر از درود تو به ما داده است يعنی سلام که درود اهل بهشت است .

- بخدا ای محمد ، تازه انرا می شنوم .

- برای چه امده ای ؟

- برای ازادی اين اسير امده ام که بدست شماست تا در باره وی کرم کنيد . 

- چرا شمشير اويخته ای ؟

- چه شمشيرهای بدی که کاری برای ما نساخت . (‌ منظور وی شکست در جنگ بدر بود )

- راست بگو برای چه امده ای ؟

- برای ازادی اسيرم امده ام .

پيامبر فرمودند :

- تو و صفوان بن اميه در حجر نشسته بوديد و کشتگان به چاه افتاده قريش را ياد کرديد و تو گفتی اگر قرض و نانخور نداشتم می رفتم و محمد را می کشتم و صفوان قرض و نانخور ترا بعهده گرفت که مرا بکشی و خدا ميان من و تو حايل است .

عمير گفت :

- شهادت می دهم که پيامبر خدايی ، وقتی از اسمان خبر می دادی ترا تکذيب می کرديم و نزول وحی را باور نداشتيم ، در اين گفتگو جز من و صفوان کس ديگری حضور نداشت و دانم که خدا انرا به تو خبر داد ه است ، سپاس خدای را که مرا به اسلام هدايت کرد و به اين راه کشاند .

انگاه شهادت حق گفت و پيامبر ( ص ) نيز دستور داد تا اسير وی را ازاد کنند و عمير به پيامبر رحمت عرض کرد :

- ای پيامبر خدا من می کوشيدم که نور خدای را خاموش کنم و کسانی را که بر دين خدا بودند به سختی ازار می کردم . دوست دارم که اجازه دهی سوی مکه روم و کسان را سوی خدا و اسلام دعوت کنم شايد خدا هدايتشان کند وگرنه ( همانطور که مسلمين را ازار می دادم ) ازارشان کنم .

پيامبر ( ص) موافقت فرمودند و ... چون عمير به مکه رسيد به دعوت اسلام پرداخت و هرکه را مخالفت او می کرد به سختی ازار می داد و بسيار کسان بدست وی مسلمان شدند .

 [منبع : تاريخ طبری ج ۳ و البته بيشتر کتب تاريخی ديگر ]

لينک : اگر علاقمند به حقايق دين هستيد سری به وبلاگ « حق - فدک » بزنيد .

يا حق


حسن صباح

صفحه نخست
آرشیو وبلاگ
پست الكترونيك

مسعود قلعه


نویسندگان
مسعود قلعه


آرشیو من
دی ٩٥
بهمن ٩۳
آذر ٩٢
امرداد ٩٢
تیر ۸۸
خرداد ۸۸
شهریور ۸٤
تیر ۸٤
خرداد ۸٤
اردیبهشت ۸٤
دی ۸۳
مهر ۸۳
امرداد ۸۳
تیر ۸۳
خرداد ۸۳
اردیبهشت ۸۳
فروردین ۸۳
اسفند ۸٢
بهمن ۸٢
دی ۸٢
آذر ۸٢
آبان ۸٢
مهر ۸٢
شهریور ۸٢
امرداد ۸٢
تیر ۸٢
خرداد ۸٢
اردیبهشت ۸٢
فروردین ۸٢
اسفند ۸۱
بهمن ۸۱
دی ۸۱
آذر ۸۱
آبان ۸۱
مهر ۸۱
شهریور ۸۱


لینک دوستان
  ليست وبلاگ ها

پشتيبان تروريست: لينکها ي سايتهاي مفيد
يکي از سايتهاي شيعه
سايت حوزه
محلي براي جوانان ايراني
بانک اطلاعات ايران

سايتي براي اموزش زبان

اموزش انلاين انگليسي

مترجم پارس

سايت دريچه

سايت خبري بازتاب

مستضعفين

مدارک علمي ايران

 

وبلاگهاي دوستان

 

حق علي - فدک فاطمه

الف

ارمانشهر

پايگاه بصير

سخني در باره تصوير 11سپتامبر


باور کنيد که حادثه 11سپتامبر را عملي انساني نمي دانم چه برسد به اينکه انرا عملي اسلامي بدانم . اما از اينکه اينبار توپ در زمين دشمن است خوشحالم . چرا نباشم ؟ مگر وقتي که امريکائي ها هواپيماي مسافري ما را با 290سرنشين بي گناه تکه تکه کردند ناراحت شدند که امروز من از ديدن اين صحنه ناراحت شوم؟ . مگر به فرمانده ناو ويسنس مدال افتخار ندادند ؟ از عملش راضي و خوشنود بودند که او را مفتخر به مدال شجاعت کردند . مگر سالها با حمايت از رژيم پهلوي خون اين مردم شريف را به شيشه نکردند ؟ مگر ناراحت شدند يا اکنون از کرده خود پشِمانند ؟ مگر جوشن و سهند و سبلان ما را ناجوانمردانه به قعر ابهاي نيلگون خليج فارس نفرستادند ؟ مگر ما به انها اعلان جنگ کرده بوديم ؟يا اينکه انها به ما اعلان جنگ کرده بودند ؟ دوستان جواني که جوشن و سهند و سبلان برايشان نامفهوم است مي توانند از حافظه بزرگتر هايشان کمک بگيرند يا از ارشيو روزنامه هاي مربوط به اواخر جنگ . دوستان من! جوشن وسهند و سبلان ناوچه هاي افتخار افريني بودند که با دلير مردانشان در روزهاي پاياني جنگ توسط ناوگانهاي پيشرفته امريکائي ها و با موشکهاي مدرن انها از راه دور هدف قرار گرفتند و ناجوانمردانه غرق شدندو... 
 

 عمده مطالب پيشين


 

ترورچيست وهدف از ايجاداين وبلاگ

ترورهم نوعي اسلحه است

اولين تعريف از ترور

ترورخوب و بد از ديد امريکائيها

نظر ايات عظام

نمونه اي از سريه هاي پيامبر خدا

سريه ترور کعب ابن اشرف بدستور رسول خدا
جنگ تروريستي

پيامبران کسي را به اشاره نمي کشند

سريه ترور سفيان ابن خالد بدستور پيامبر

مد پرستي ديروز و امروز

پايگاه ابو بصير

سريه کشتن ( ترور ) ابو رافع يهودي

سريه عمروبن اميه ضمري در کشتن ( ترور ) ابوسفيان

داستان ترور عبدالله ابن ابي ابر منافق مدينه


 


ارشيو طبقه بندي شده

ارشيو اول

ارشيو دوم

ارشيو سوم

ارشيو چهارم

ارشيو پنجم

ارشيو ششم

ارشيو هفتم

ارشيو هشتم

ارشيو نهم

ارشيو دهم

ارشيو يازدهم

ارشيو دوازدهم

 


 Blogroll Me!


 

خبرگزاري

 

SNN

 

IRIB NEWS

 

IRNA

 

ISNA

 

GHEST

 

BBC PERSIAN

 


 

اسلامي

 

رهنما

 

نورنت

 

حوزه

 

الشيعه

 

بنياد قران

 

تبيان

 

بلاغ

 

بانك اطلاعات اسلامي

 

اسلام هو

 

جستجو گر شيعي

 

رشد

 

اخبار شيعه

 

شيعه نت

 

پايگاه هاي شيعي

 

شيعه اسلام

 


 

ائمه

 

امام علي

 

امام حسين

 

امام رضا

 

حضرت مهدي

 

اجلاس مهدي

 

ظهور

 

منتظر

 


 

علما

 

امام خميني

 

أيت الله خامنه اي

 

آيت الله مصباح يزدي

 

آيت الله مطهري

 

آيت الله مكارم شيرازي

 

علامه فضل الله

 

آيت الله شاهرودي

 

سيد حسن نصرالله

 


 


 

 

مردي که حتي عرضه خودکشي نداشت

 

دهانش را کاويدند

اين شپشو ، همان « سردار قادسيه » است !!!


ديگر سايتها

 

افق

 

بسيجي

 

سبكبالان

 

صبح

 

كتابخانه جنگ

 

 

 


آمار وبلاگ


وبلاگ فارسی
  RSS 2.0