تروریست

There was a time when they called us 'Ajams' [non-Arabs, or Persians], and we felt ashamed and wore turbans to look like the Arabs. They called us 'Rafidis' [a derogatory term used to refer to Shia Muslims],تا به روز سياه بنشينند and we concealed our love for our master [Imam Ali, cousin and son-in-law of Prophet Muhammad, and the first Shia Imam]. For years they attacked us and we only denied. Would anyone during those years come out and shout: 'Oh Tyrants! I am a Rafidi'? Yesterday, the tribe of blue-eyed blonds who had built a civilization out of hay and on the foundation of modern ignorance put chapeus on our heads so that we would be Westernized from head to toe. Those who would not comply were labeled 'reactionaries '. For years we tried to deflect this 'attack'. Today, they call any Muslim who sacrifices his life and fights to rub the nose of the arrogant and the bully into the dirt a terrorist. They are attacking and I'm now counter-attacking. So I shout: I'm an Ajam. I'm a Rafidi. I'm a reactionary. I'm a terrorist 

  ااسپتامبر - عکس اول

چرا « تروريــســت »؟

عده اي روزگاري به ما گفتند : عجم ! ننگمان امد . پس دستار بستيم تا چون عربها گرديم
روزگاري ديگر گفتند : رافضي ! پس ساليان دراز تقيه کرديم و عشق به مولايمان را پنهان ساختيم
پس براي ساليان سال انها « تک » کردند و ما فقط انکار کرديم . ايا در ان سالها کسي پيدا شد تا داد زند: که اي جباران عالم ! " من رافضي ام "
ديروز نيز قوم موبور چشم زاغ که بر پايه جاهليت مدرن تمدني پوشالي بنا کرده اند کلاه شاپو بر سرمان گذاشتند تا از فرق سر تا نوک پا فرنگي شويم . به انها که مطيع نشدند گفتند : مرتجع ! . سالها سعي کرديم تا اين « تک» را دفع کنيم
امروز به مسلماني که جانش را بکف گرفته پيکار مي کند تا پوزه مستکبر و قلدر را بخاک را بخاک بمالد مي گويند : تروريست !
انها « تک » مي کنند و من نه « پاتک » که بر « تک » شان « پاتک » مي زنم . پس فرياد ميزنم :
من عجم ام . من رافضي ام . من مرتجع ام .

من تروريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــستم .

 


( نقد دين ستيزي و اشنايي بادين ستيزان )

 مطالب تروريست در وبلاگ « حق علي ( ع ) -  فدک فاطمه ( س ) »


توضيح : ضمن تشکر از جناب دوستدار بابت متن انگليسي ، عکسهاي حادثه ?? سپتامبر تزئيني است .

 ارشيوهاي تروريست ( لحظه اي ماوس را روي شماره ها نگه داريد تا از فهرست مطالب مطلع شويد ) :
اول دوم سوم چهارم پنجم ششم هفتم هشتم نهم دهم يازدهم دوازدهم

تکليف ما ؟!

 

 بنام خدا

اينکه در عراق چه خبر است خدا بهتر می داند ولی انچه که از اخبار واصله بر می آيد ، شيعه ای جسور يک تنه جوانانی جسورتر از خود را بدور خود جمع کرده و « عَلَم » دفاع از حرم های شريف و مراجع تقليد و حوزه های علميه را برافراشته و با اشغالگران وطنش به مبارزه برخاسته است و هرچقدر هم مراجع تقليد و بخصوص اعلمشان او را از ايجاد هرج و مرج منع می کنند گوشش بدهکار نيست .

اگر از حق نگذريم ؛ اشغالگران پس از اشغال عراق سعی کردند وارد شهرهای مقدس نشوند و بخصوص آمريکائيها برقرای امنيت در اين شهر ها را به نيروهای اسپانيايی و لهستانی و ... واگذار کردند ( که در اخبار ايران هرگز انعکاس پيدا نکرد ) که يا حاکی از هوشمندی و شناخت امريکائيها نسبت به روحيه آمريکا ستيزی شيعه بود يا نتيجه يک مذاکره محرمانه ... که نتيجه آن حاکميت آرامش بمدت بيش از يکسال در شهر های مقدس بود و سيل هجوم مشتاقان زيارت عتبات ...

 پس از بسته شدن يک روزنامه متعلق به يک روحانی مبارز که حکومت شورای انتقالی را خائن به وطن می ناميد آشوب بالا گرفت و کشتار اغاز شد بخصوص که دولت انتقالی و اشغالگران وی را متهم به قتل پسر آيت الله خويی کردند که در حرم امن امام علی ( ع ) بدست عده ای شيعه تند رو ( که گفته می شود از نيروهای وی بودند ) کشته شده بود .

 گفته می شود مقتدا صدر يک روحانی شيعه ناسيوناليست عرب است و بلافاصله پس از اشغال عراق ، بيت ايت الله سيستانی ( بعلت عجم بودن )را محاصره کرده و خواستار خروج وی از عراق شده بود و در عراق بحث « شيعه عجم » و « شيعه عرب » راه انداخته است و باعث ايجاد شکاف در ميان شيعيان عراق شده است و در زمانی که هيچ بی حرمتی به اماکن مقدس شيعه نشده « علم دفاع از حرم های شريف » را بلند کرده و پای اشغالگران را به اين شهر ها کشانده ، بدون اينکه قادرباشد حتی يکروز در برابر انها مقاومت کند.  

آيا حرمت حرم را نبايد متولی حرم نگه دارد ؟

از طرفی مبارزه با اشغالگران برای هر غيرتمندی واجب و کاری ستودنی است و به هيچ وجه « مشتی خاک و گل و روکش طلا » را نمی توان بهانه ای برای فرار از مبارزه قرار داد چرا که فرار از مبارزه خود خيانتی بزرگ به روح بزرگی است که زير همين « مشتی خاک و گل و روکش طلا » خوابيده است . بخصوص اگر اشغالگران ، کافران حربی امريکا و انگليس باشند.

 هرچند سوال ديگری مطرح است که عراق امروز ( امسال ) اشغال نشده و بيش از يکسال از اشغال آن می گذرد . ايا در اين مدت اين مبارزين ضد اشغال مشغول تجهيز جيش خود بوده اند ؟

هرچند گفتار و کردار مرجع بزرگ هم قابل دفاع نيست که هر دو طرف درگير را به خروج از شهر های مقدس فرا می خواند و اگر ايشان کمی بيشتر احساس مسئوليت نمايند می توانند تنها با يک فتوا تمامی مردم عراق ( و حتی از ايران و پاکستان و لبنان و ...) را برای دفاع از اين شهر ها بسيج نمايد.

ايا شيعيان عراقی که پای پياده در اولين اربعين حسينی خود را به کربلا رساندند يا شيعيان ايرانی که در راه رسيدن به کربلا کشته ها دادند يا شيعيان لبنانی ... حتی بعنوان يک « سد انسانی » نمی توانند عمل نمايند ؟

کافی است فقط يک ميليون شيعه در خيابانهای اين شهر ها بست بنشينند چه کسی و چگونه می خواهد در اين شهر ها بجنگد ؟

 کسانی که در اين بسيج کوتاهی کرده اند ، بدانند که چشم جوانان شيعه به انان دوخته شده و گوش بزنگ هستند . آيا برای جوان ايرانی « حرمت کربلا و نجف » کمتر از « حرمت بوسنی و هرزه گوين » است ؟

جوان ايرانی عاشق حسين و علی ( ع )  برای رسيدن به کربلا کم « جان ناقابل » تقديم نکرده است و هنوز هم آماده جانفشانی است .

ما جوانان شيعه ايرانی تکليف خود را نمی دانيم ولی ايا انانکه هميشه تکليف روشن کرده اند نيز تکليف خود را نمی دانند ؟

صاحب شيعه کجاست  تا تکليف ما روشن کند ؟

 


تذکر ۱: البته اين نوشتار نبايد به منزله « تعيين تکليف برای بزرگان » تلقی شود چرا که تروريست ها بمحض احساس تکليف به وظيفه خود عمل خواهند کرد .

تذکر ۲ : تروريست همه دوستان خود ( از جمله حامد ارمانشهر ) را به صبوری ( نه خويشتنداری )توصيه می کند .

توضيح به تروريستها : دوستان عزيز بدانند که هرگاه از فعاليت تروريست در دنيای مجازی کاسته می شود،نشان از افزايش فعاليتش در دنيای واقعی است ...

« نه يکی ... نه دوتا ... سه تا ... پرچم ... پايين ... »

( جاگذاری کنيد )

يا علی مدد 

 


حسن صباح

صفحه نخست
آرشیو وبلاگ
پست الكترونيك

مسعود قلعه


نویسندگان
مسعود قلعه


آرشیو من
دی ٩٥
بهمن ٩۳
آذر ٩٢
امرداد ٩٢
تیر ۸۸
خرداد ۸۸
شهریور ۸٤
تیر ۸٤
خرداد ۸٤
اردیبهشت ۸٤
دی ۸۳
مهر ۸۳
امرداد ۸۳
تیر ۸۳
خرداد ۸۳
اردیبهشت ۸۳
فروردین ۸۳
اسفند ۸٢
بهمن ۸٢
دی ۸٢
آذر ۸٢
آبان ۸٢
مهر ۸٢
شهریور ۸٢
امرداد ۸٢
تیر ۸٢
خرداد ۸٢
اردیبهشت ۸٢
فروردین ۸٢
اسفند ۸۱
بهمن ۸۱
دی ۸۱
آذر ۸۱
آبان ۸۱
مهر ۸۱
شهریور ۸۱


لینک دوستان
  ليست وبلاگ ها

پشتيبان تروريست: لينکها ي سايتهاي مفيد
يکي از سايتهاي شيعه
سايت حوزه
محلي براي جوانان ايراني
بانک اطلاعات ايران

سايتي براي اموزش زبان

اموزش انلاين انگليسي

مترجم پارس

سايت دريچه

سايت خبري بازتاب

مستضعفين

مدارک علمي ايران

 

وبلاگهاي دوستان

 

حق علي - فدک فاطمه

الف

ارمانشهر

پايگاه بصير

سخني در باره تصوير 11سپتامبر


باور کنيد که حادثه 11سپتامبر را عملي انساني نمي دانم چه برسد به اينکه انرا عملي اسلامي بدانم . اما از اينکه اينبار توپ در زمين دشمن است خوشحالم . چرا نباشم ؟ مگر وقتي که امريکائي ها هواپيماي مسافري ما را با 290سرنشين بي گناه تکه تکه کردند ناراحت شدند که امروز من از ديدن اين صحنه ناراحت شوم؟ . مگر به فرمانده ناو ويسنس مدال افتخار ندادند ؟ از عملش راضي و خوشنود بودند که او را مفتخر به مدال شجاعت کردند . مگر سالها با حمايت از رژيم پهلوي خون اين مردم شريف را به شيشه نکردند ؟ مگر ناراحت شدند يا اکنون از کرده خود پشِمانند ؟ مگر جوشن و سهند و سبلان ما را ناجوانمردانه به قعر ابهاي نيلگون خليج فارس نفرستادند ؟ مگر ما به انها اعلان جنگ کرده بوديم ؟يا اينکه انها به ما اعلان جنگ کرده بودند ؟ دوستان جواني که جوشن و سهند و سبلان برايشان نامفهوم است مي توانند از حافظه بزرگتر هايشان کمک بگيرند يا از ارشيو روزنامه هاي مربوط به اواخر جنگ . دوستان من! جوشن وسهند و سبلان ناوچه هاي افتخار افريني بودند که با دلير مردانشان در روزهاي پاياني جنگ توسط ناوگانهاي پيشرفته امريکائي ها و با موشکهاي مدرن انها از راه دور هدف قرار گرفتند و ناجوانمردانه غرق شدندو... 
 

 عمده مطالب پيشين


 

ترورچيست وهدف از ايجاداين وبلاگ

ترورهم نوعي اسلحه است

اولين تعريف از ترور

ترورخوب و بد از ديد امريکائيها

نظر ايات عظام

نمونه اي از سريه هاي پيامبر خدا

سريه ترور کعب ابن اشرف بدستور رسول خدا
جنگ تروريستي

پيامبران کسي را به اشاره نمي کشند

سريه ترور سفيان ابن خالد بدستور پيامبر

مد پرستي ديروز و امروز

پايگاه ابو بصير

سريه کشتن ( ترور ) ابو رافع يهودي

سريه عمروبن اميه ضمري در کشتن ( ترور ) ابوسفيان

داستان ترور عبدالله ابن ابي ابر منافق مدينه


 


ارشيو طبقه بندي شده

ارشيو اول

ارشيو دوم

ارشيو سوم

ارشيو چهارم

ارشيو پنجم

ارشيو ششم

ارشيو هفتم

ارشيو هشتم

ارشيو نهم

ارشيو دهم

ارشيو يازدهم

ارشيو دوازدهم

 


 Blogroll Me!


 

خبرگزاري

 

SNN

 

IRIB NEWS

 

IRNA

 

ISNA

 

GHEST

 

BBC PERSIAN

 


 

اسلامي

 

رهنما

 

نورنت

 

حوزه

 

الشيعه

 

بنياد قران

 

تبيان

 

بلاغ

 

بانك اطلاعات اسلامي

 

اسلام هو

 

جستجو گر شيعي

 

رشد

 

اخبار شيعه

 

شيعه نت

 

پايگاه هاي شيعي

 

شيعه اسلام

 


 

ائمه

 

امام علي

 

امام حسين

 

امام رضا

 

حضرت مهدي

 

اجلاس مهدي

 

ظهور

 

منتظر

 


 

علما

 

امام خميني

 

أيت الله خامنه اي

 

آيت الله مصباح يزدي

 

آيت الله مطهري

 

آيت الله مكارم شيرازي

 

علامه فضل الله

 

آيت الله شاهرودي

 

سيد حسن نصرالله

 


 


 

 

مردي که حتي عرضه خودکشي نداشت

 

دهانش را کاويدند

اين شپشو ، همان « سردار قادسيه » است !!!


ديگر سايتها

 

افق

 

بسيجي

 

سبكبالان

 

صبح

 

كتابخانه جنگ

 

 

 


آمار وبلاگ


وبلاگ فارسی
  RSS 2.0